ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಕ್ವಿಜ್-19

ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ವಸ್ತುನಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಕ್ವಿಜ್-18

ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ವಸ್ತುನಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಕ್ವಿಜ್-17

ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ವಸ್ತುನಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಕ್ವಿಜ್-16

ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ವಸ್ತುನಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಕ್ವಿಜ್-15

ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ವಸ್ತುನಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಕ್ವಿಜ್-14

ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ವಸ್ತುನಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

« Older Entries